Obowiązki Informacyjne

Ujawnianie informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem

Komplementariusz zarządzający ASI nie przyjął strategii dotyczących wprowadzania do działalności ryzyk dla zrównoważonego rozwoju w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych. Zarządzający nie analizują inwestycji przez pryzmat zrównoważonego rozwoju.

Przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych komplementariusz zarządzający ASI nie bierze się̨ pod uwagę̨ ich niekorzystnych skutków dla czynników zrównoważonego rozwoju

Przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych komplementariusz zarządzający ASI nie bierze się pod uwagę ich niekorzystnych skutków dla czynników zrównoważonego rozwoju.

Ze względu na specyfikę działalności polegającą na inwestowaniu środków w Małe i Średnie Przedsiębiorstwa na wczesnym etapie rozwoju oraz w konsekwencji, w ocenie komplementariusza zarządzającego ASI, znikomy wpływ na realizację celów zrównoważonego rozwoju oraz ze względu na małą skalę działania i potencjalne koszty związane z prawidłowym i rzetelnym mierzeniem rzeczywistego wpływu, inwestycje w ramach produktów finansowych nie uwzględniają unijnych kryteriów dotyczących zrównoważonej środowiskowo działalności gospodarczej.

Aktualnie, komplementariusz zarządzający ASI nie planuje wprowadzenia do polityki i strategii inwestycyjnej oceny inwestycji przez pryzmat zrównoważonego rozwoju.

Informacja o przepisach regulujących obrót akcjami alternatywnych spółek inwestycyjnych

4growth VC Sp. z o.o. (dalej: 4growth VC) jako zarządzający alternatywnymi spółkami inwestycyjnymi (dalej: „ASI”) informuje, że w dniu 29 września 2023 r. weszła w życie ustawa z dnia 16 sierpnia 2023 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem rozwoju rynku finansowego oraz ochrony inwestorów na tym rynku (Dz. U. z 2023 r. poz. 1723, dalej: „ustawa zmieniająca”). Ustawa ta wprowadziła szereg zmian do przepisów ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz. U. z 2023 r. poz. 681 z pózn. zm., dalej: „ustawa o funduszach”) regulujących działalność zarządzających ASI oraz alternatywnych spółek inwestycyjnych.

Kluczowe przepisy dotyczące funkcjonowania zarządzających ASI oraz ASI, znowelizowane ustawą zmieniającą:

  1. Zmianie uległa treść art. 8c ust. 1 ustawy o funduszach, zgodnie z którą inwestorem ASI jest podmiot, który posiada prawa uczestnictwa ASI i spełnia kryteria klienta profesjonalnego (art. 2 pkt 13a ustawy o funduszach). Wkład do ASI w zamian za prawa uczestnictwa ASI może wnieść podmiot spełniający kryteria klienta profesjonalnego (art. 8c ust. 4 ustawy o funduszach).
  2. Wprowadzone zostały także zmiany w zakresie możliwości traktowania osób fizycznych jako klientów profesjonalnych. Uznanie osoby fizycznej za klienta profesjonalnego wymaga obecnie złożenia przez osobę fizyczną wniosku o traktowanie jej jako klienta profesjonalnego, dokonania przez zarządzającego ASI oceny jej wiedzy i doświadczenia pozwalającego na podejmowanie właściwych decyzji inwestycyjnych oraz właściwą ocenę ryzyka związanego z tymi decyzjami, a także wniesienia przez osoby fizyczną wkładu do ASI, którego wartość będzie nie mniejsza niż równowartość w złotych kwoty 60 000 euro, przy czym niż równowartość w złotych kwoty wyrażonej w euro, ustala się przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na dzień wniesienia wkładu lub udziału (art. 70k ust. 1 i 3 ustawy o funduszach).

Środki na wniesienie przez osobę fizyczną wkładu lub udziału w przypadku, o którym mowa powyżej, nie mogą pochodzić z pożyczki, darowizny lub innej umowy o podobnym charakterze zawartej z ASI, zarządzającym ASI lub jednostką powiązaną z tymi podmiotami w rozumieniu przepisów ustawy o rachunkowości (art. 70k ust. 4 ustawy o funduszach).

  1. Na zarządzającego ASI nałożone zostały obowiązki dotyczące weryfikacji transakcji dotyczących zbywania praw uczestnictwa ASI. Stosownie do dodanego art. 70k ust. 6 ustawy o funduszach czynność prawna mająca za przedmiot prawa uczestnictwa w ASI, prowadząca do przeniesienia tych praw lub uprawnień z nich wynikających na podmiot inny niż inwestor tej ASI oraz zarządzający ASI wymaga wyrażenia zgody w formie pisemnej przez zarządzającego ASI. Zarządzający ASI odmawia wyrażenia zgody, jeżeli po dokonaniu weryfikacji podmiot, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie spełnia warunków pozwalających na jego uznanie za klienta profesjonalnego, z uwzględnieniem art. 70k ust. 3 i 4 ustawy o funduszach. Czynność prawna dokonana bez wyrażenia zgody przez zarządzającego ASI jest nieważna.

Natomiast powyższych przepisów art. 70k ust. 3-6 ustawy o funduszach nie stosuje się, w przypadku, gdy co najmniej 50% praw uczestnictwa ASI posiadają klienci profesjonalni, o których mowa w art. 2 pkt 13a lit. a-m ustawy o funduszach (art. 70k ust. 7 ustawy o funduszach).

  1. Ponadto wart. 8a ustawy o funduszach dodany został ust. 4 wskazujący, że ASI nie może zawrzeć umowy pożyczki lub innej umowy o podobnym charakterze, dokonywać emisji obligacji lub innych papierów wartościowych niebędących prawami uczestnictwa ASI, jeżeli udzielającym pożyczki lub zawierającym inne umowy o podobnym charakterze albo obejmującym lub nabywającym obligacje lub inny papier wartościowy jest osoba fizyczna. Ograniczenie to nie dotyczy osoby fizycznej uznanej za klienta profesjonalnego, z uwzględnieniem art. 70k ust. 1 i 3 ustawy o funduszach.
  2. Zgodnie z dodanym art. 70a ust. 6 ustawy o funduszach zarządzający ASI ma obowiązek prowadzenia własnej strony internetowej, na której zamieszcza w szczególności informacje oraz ogłoszenia wymagane przez prawo.

Ustawa zmieniająca wprowadza określone przepisy przejściowe, skierowane do podmiotów wykonujących obecnie działalność zarządzania ASI oraz do osób będących inwestorami ASI.

  1. Zgodnie z art. 56 ust. 1 ustawy zmieniającej osoby fizyczne, które posiadały w dniu wejścia w życie tej ustawy prawa uczestnictwa ASI, której co najmniej 50% praw uczestnictwa nie posiadali klienci profesjonalni i które nie spełniają warunku określonego w art. 70k ust. 3 ustawy o funduszach, pozostają inwestorami ASI.
  2. Stosownie natomiast do treści art. 56 ust. 2 ustawy zmieniającej osoby fizyczne, o których mowa powyżej, nie mogą obejmować nowych praw uczestnictwa ASI, w szczególności uczestniczyć w obejmowaniu akcji nowej emisji, sprzedaży akcji własnych, podwyższeniu wartości nominalnej akcji, jeżeli wartość nowych wkładów liczonych łącznie z dotychczasowymi wkładami tych osób fizycznych będzie mniejsza niż określona wart. 70k ust. 3 ustawy o funduszach oraz o ile nie zostanie dokonana pozytywna ocena osoby fizycznej zgodnie z art. 70k ust. 1 ustawy o funduszach.

Informujemy, że pełny, jednolity tekst ustawy znajduję się na stronie internetowej Sejmu RP dostępnej pod poniższym linkiem:  https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=wdu20041461546

ESG

Zarządzający nie analizują inwestycji przez pryzmat zrównoważonego rozwoju
Logo 4growth VC

ul. Szara 10,
00-420 Warszawa

Bądź na bieżąco —

© 4growth VC Sp. z o.o. | Polityka prywatności | Obowiązki informacyjne | Webdesign: OlimpWeb.pl